Dịch Vụ Kiểm Toán - TAS

Dịch Vụ Kiểm Toán doanh nghiệp tại TAS

Dịch vụ kiểm toán với những yêu cầu khắt khe trong việc tuân thủ hệ thống luật pháp và các quy định hiện hành của từng ngành nghề.
Là một trong những dịch vụ chủ chốt của chúng tôi. Trong nền kinh kế hiện nay, ý kiến của kiểm toán viên có ý nghĩa rất quan trọng đối với quyết định của doanh nghiệp.
dịch vụ kiểm toán doanh nghiệp

Tại sao phải dùng đến dịch vụ kiểm toán cho doanh nghiệp

 • Nộp báo cáo kiểm toán cho cơ quan nhà nước.
 • Công khai báo cáo tài chính.
 • Công khai, minh bạch tài chính giữa các nhà đầu tư.
 • Báo cáo ngân hàng
 • Báo cáo đấu thầu
 • Quyết toán thuế
 • Xác minh tài chính ra nước ngoài định cư, đầu tư ra nước ngoài.

Công việc dịch vụ kiểm toán cho doanh nghiệp

 • Kiểm tra, soát xét việc ghi chép kế toán và sổ sách kế toán của công ty.
 • Kiểm tra, soát xét báo cáo tài chính.
 • Phân tích tình hình biến động vốn của công ty trong kỳ.
 • Gửi thư xác nhận đối với các tài khoản ngân hàng, đầu tư, phải thu và phải trả.
 • Quan sát thực hiện đối với các tài sản cố định chủ yếu của công ty và kiểm tra việc phản ánh các tài sản đó tại ngày lập Bảng cân đối kế toán.
 • Đánh giá tính đúng đắn của hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty trong việc quản lý tiêng mặt, hàng tồn kho, tài sản cố định để khẳng định tính hiện hữu, sở hữu, và giá trị tiền mặt, tài sản cố định và hàng tồn kho tại ngày kết thúc năm tài chính.
 • Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty đối với các hợp đồng cho thuê tài chính.
 • Thực hiện các thủ tục kiểm toán khác hoặc thủ tục thay thế cần thiết trong từng trường hợp cụ thể.
 • Phát hành báo cáo kiểm toán.
 • Phát hành thư quản lý (nếu cần thiết) đề cập đến những vấn đề còn hạn chế trong hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ và đưa ra các đề xuất của kế toán viên nhằm hoàn thiện hệ thống này.

công việc của kiểm toán với doanh nghiệp

Thắc mắc thường gặp của khách hàng khi hỏi về kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán có những dịch vụ gì?
Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định. Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính để vay vốn ngân hàng. Dịch vụ kiểm toán đấu thầu. Dịch vụ kiểm toán nội bộ. Dịch vụ kiểm toán vì mục đích quyết toán thuế. Dịch vụ kiểm toán quyết toán công trình xây dựng.
Giá dịch vụ kiểm toán là bao nhiêu?
 • Thương mại – Dịch vụ – Tư vấn: 10.000.000.
 • Sản xuất – Gia công: 15.000.000.
 • Xây dựng – Lắp đặt thiết bị: 20.000.000.

* Giá trị thay đổi tùy thuộc vào hồ sơ doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ HÓA ĐƠN KẾ TOÁN TAS